igor and nikolai

Nikolai Gogol's The Nose
Illustrated by Igor Oleynikov